Grįžti į pagrindinį puslapį

Nuo 2003m. spalio mėn. programoje "DB Apskaita" plėtojama universali demonstracinė - taikomoji duomenų bazė "Asorti". Nuo 2004 metų, įsigaliojus Naujiesiems apskaitos standartams, pradėta plėtoti universali demonstracinė- taikomoji duomenų bazė "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI", arba kitaip vadinama "ASORTI PLIUS VAS". Nuo 2008-03-26 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti keturias demonstracines duomenų bazes: * ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų, o taip pat ir pelno nesiekiančių orgabizacijų apskaitos sistema) Copyright © Eurolitas. Nuo 2008-10-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti alternatyvinę demonstracinę duomenų bazę "ŪKIO ASORTI HRB demonstracinė". Ši demonstracinė duomenų bazė tobulinama ir diegiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu. Demonstracinės duomenų bazės pastoviai tobulinamos ir vystomos, atsižvelgiant į naujausius buhalterinės apskaitos poreikius, LR mokesčių nuostatas bei LR norminių aktų pasikeitimus.


PROGRAMOS "DB APSKAITA" KLIENTŲ DĖMESIUI !!!

Programoje „DB Apskaita“ jau yra galimybė registruoti saugotinas dokumentų bylas specialiajame dokumentų bylų registre.

Kai įmonės (organizacijos) vykdo ekonominę veiklą daugelį metų, šią veiklą patvirtinančių dokumentų apimtys kasmet vis didėja, ir, ilgainiui, pasiekia tokią ribą, kad be specialaus dokumentų bylų registro nebeįmanoma žinoti saugotinų dokumentų bylų būklės, nebeįmanoma nustatyti konkrečių dokumentų bylų saugojimo terminų...

Noriu žinoti apie saugotinų dokumentų archyvų tvarką


Ką daryti, jei taip nutiko ?
PROGRAMOS "DB APSKAITA" NAUJIENOS

NEATIDĖLIODAMI ĮSIGYKITE NAUJAUSIĄ PROGRAMOS "DB APSKAITA" 4.14 VERSIJĄ !

2019-03-14, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Ataskaitose, norimo išrikiuoti stulpelio pasirinkimas perkeltas prie ataskaitos nustatymų.
Greiti išrikiuoti stulpelį galima pasirinkti paspaudus filtro mygtuką.

2019-02-05, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Atostogų apskaitoje, priklausantys atostogų kiekiai metams nepriskaičiuojami sausio 1 d. esantiems tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose.
Kai šie darbuotojai faktiškai grįš iš tokių atostogų, tai tuomet reikės įvykdyti duomenų korekciją
(daroma korekcija "Priėmimas", o kai metų eigoje išleidžiami tokioms atostogoms, daroma korekcija "Išleidimas").

2019-01-29, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Skaičiuojant atostogų fondo korekciją metų pabaigai, dienų likučius galima įtraukti ir iš sausio 1 d. likučio.
* Programa gali surinkti duomenis apie autorines, sporto ir atlikėjų veiklai išmokėtas sumas formai GPM312 užpildyti.
* Pagal parsisiųstą SoDros ataskaitą, programoje yra galimybė patikrinti darbuotojų pensijos kaupimo būseną.
Programoje atsirado galimybė sukurti įsakymą, koreguojantį SoDros pensijos kaupimo būsenos neatitikimus.

2019-01-18, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Personalo savybių pokyčių alimentų ar vykdomųjų raštų ataskaitoje - naujas antstolio adreso stulpelis.
* Renkant duomenis GPM312 formai 07 kodu, įkeliamas ir P/A tipas 1460 - Dovanos.

2019-01-16, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Formos GPM312 duomenų įvedime priskirtas identifikatorius, kad būtų galima duomenis įkelti iš Excel'io.
* Skaičiuojant pagal vidurkį išeitines išmokas, atostogų kompensacijas bei prastovas,
galimybė įvesti apmokamų valandų skaičių 1 dienai, kai dirbama ne pagal 40 valandų darbo savaitę.

2019-01-14, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Atlyginimuose skaičiuojant mokesčius, įrašomas apskaičiuoto mokesčio tarifas. Skaičiavimų rezultatuose ir detalizuotoje ataskaitoje - mokesčio tarifo stulpeliai.
* Skaičiavimuose pagal vidurkį, kiekvienam atvejui (tabelio žymėjimui) išsaugoma paskutinio įvesto procento reikšmė.
* Personalo įsakymų dokumentavime - galimybė spausdinti visų pareigų pasikeitimus.

2018-12-21, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Atliekant vidurkių skaičiavimus (pvz. atostogų fondams), 2018 metų sumos indeksuojamos.
* Duomenų surinkimo ir pateikimo GPM312 ir GPM313 formoms galimybė.
* Personalo papildomuose sąrašuose (pvz. pareigos) yra galimybė nurodyti ar įrašas apskaitomas.
* Personalo duomenys > Įsakymų registras > Atskaitymai > Mokesčių duomenyse - stulpelis "Darbingumo %".
* Personalo duomenys > Įsakymų registre įvedus naują darbuotoją, jam, kaip nustatyta, nekaupiama pensija
ir netaikomas NPD, nes tam reikia darbuotojo pareiškimo.

2018-12-18, informacija, paskelbta VSDFV "SoDra" tinklapyje.

Darbuotojo įmokų tarifai nuo 2019-01-01 :
Pensijų socialinis draudimas 8,72 proc.
Ligos socialinis draudimas 2,09 proc.
Motinystės socialinis draudimas 1,71 proc.
Sveikatos draudimas 6,98 proc.
Bendras tarifas: 19,5 proc.

Darbdavio įmokų tarifai nuo 2019-01-01 :
Nedarbo socialinis draudimas 1,31 proc.
Nedarbo socialinis draudimas terminuotoms sutartims 2,03 proc.
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas pagal tarifų grupes 0,14-1,4 proc.
Įmokos Garantiniam fondui 0,16 proc.
Įmokos Ilgalaikio darbo išmokų fondui 0,16 proc.

Ūkininkų įmokų tarifai:
19,5 proc nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.
Įmokų lubos - 43 VDU.

2018-12-17
* Atnaujintos SAM, 1-SD, 2-SD, 12-SD formos, pagal 2019 metams VSDFV patvirtintas formas.
* Eksporte į GPAIS žurnalą - kiekiai apvalinimi iki sveikų skaičių (pakeitimas pagal naujus GPAIS reikalavimus).

2018-12-06, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Skaičiuojant 2019 metų sausio GPM, nelaiku išmokėto DU atkėlimo P/A tipo 5216 sumai taikomas 15% GPM tarifas.

2018-12-04, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Atlyginimų skaičiavimo užduotyje nuo 2019-01-01 - patikra prieš mokesčių skaičiavimą: ar yra įvesti GPM skaičiavimui būtini nauji P/A tipai 2201 ir 2202.
* Pakeista numatytoji bendra maksimalių alimentų bei išskaitų reikšmė nuo 50% iki 30 %
* Personalo įsakyme indeksuojant 2019 metų DU reikšmes, dirbantiems pilnu etatu ir gaunantiems minimumą (nuo 400 € iki 430 €), priskiriama 555 € reikšmė.
Taip pat ir valandinis atlyginimas padidinamas iki 3.39 Eur.
* Personalo įsakyme indeksuojant 2019 metų DU reikšmes, galima apvalinti iki cento, 10-čių centų ar 1 euro darbuotojo naudai.
* Atlyginimų skaičiavimo užduotys suderintos 2018-iems ir 2019-iems metams.
* "Apie įmonę" atlyginimų parametrai perkelti į Konstantas: tarifas draudėjui, tarifas apdraustajam, DU GPM tarifas.
* 2019 metų skaičiavimo užduotyje taikyto NPD paskirstymas DU ir ligos priskaitymų sumoms.
* Terminuotų darbo sutarčių 2019 metais reikšmės darbdavio SD tarife.
* 2018 metų sumų indeksavimas skaičiuojant 2019 metų priskaitymus pagal vidurkį.
* Bendrojo autorizavimo pakeitimai.
* Atlyginimų dokumentuose, įkeliant iš excel'io, įkelia ir laiko tipo stulpelių duomenis.
* Įsakymuose - DU indeksavimas koeficientu 1,289 įvedant naujas reikšmes 2019-iems metams.
* Darbo stažo gradacija nuo 2019 metų.
* Pasikeitė pensijos požymiai: duomenyse, ataskaitose, 1-SD, 2-SD, SAM formose.
* Pakeistos mokesčių dydžių reikšmės, taisyklės ir kt. pakeitimai.
* Padidinto tarifo apmokėjimų rezultatų surašymo būdų identifikavimo 6 metodai.
* Padidinto tarifo apmokėjimo įkainio 3 apskaičiavimo metodai.
* Priskaitant iš tabelių, pakeistas apmokamo laiko apskaitymas.

2018-10-29
* Jau galima įsigyti programos "DB Apskaita" 4.14 versiją.
Ruošiamės naujiems GPM įstatymo pakeitimams, kurie įsigalios nuo 2019-01-01.

2018-10-16
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

2018-09-13, programos "DB Apskaita" 4.13 versijos naujiena -
programos "DB Apskaita" GPAIS modulio aprašymas.

2018-08-21, programos "DB Apskaita" 4.13 versijos naujienos:
Eksporto į GPAIS modulis (Paslaugos > Eksportas į GPAIS).
GPAIS yra vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.
GPAIS yra privaloma visam verslui – gamintojams ir importuotojams, jų organizacijoms,
atliekų tvarkytojams, darytojams ir kitiems atliekų sektoriaus dalyviams.

UAB "Eurolitas" nuo 2018-09-01 priims pareiškas dėl GPAIS modulio įdiegimo.

2018-08-06
Išleista programos "DB Apskaita" 4.13 versija.
Eksporto į GPAIS modulis

2018-04-25
Įsigalioja naujasis ūkininkų ūkių apskaitos sąskaitų planas.
Rekomendacijose numatytas jo įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis, prasidedantis nuo 2018-04-25.
Pereinamuoju laikotarpiu galios senosios ir naujosios finansinių ataskaitų formos.
UAB "Eurolitas" nuo 2018-05-01 priims pareiškas dėl ūkininkų sąskaitų plano pakeitimo.

2018-03-29
Informuojame, kad nuo 2018-01-01 ūkininkai, nuomojantys žemę, privalės išskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti GPM.

GPMĮ 22 straipsnis (Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką) išdėstytas nauja redakcija.
Esminis šio straipsnio pakeitimas: A klasės pajamoms priskirtos iš individualią veiklą vykdančio
nuolatinio Lietuvos gyventojo už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos pajamos.
Pavyzdžiui, tais atvejais, kai žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokės kitam gyventojui išmokas
už nuomojamą žemės sklypą, privalės apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį
išmokėdamas išmokas už nuomojamą nekilnojamąjį turtą, privalės išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį.

Informuojame, kad programos "DB Apskaita" 4.12 versija yra pritaikyta ūkininkų, nuomojančių žemę, GPM atskaitymui ir deklaravimui.
Jei dar esate neatsijaujinę programos "DB Apskaita", rekomenduojame ją nedelsiant atsinaujinti.
Šiuo metu galima nebrangiai įsigyti žemės nuomos deklaravimui būtiną duomenų eksporto komplektą: GPM313, GPM312, bei SoDra FormFiller.
Pritaikius Velykinę nuolaidą, šį labai naudingą komplektą galite įsigyti vos už 105 € + PVM. Įprastinė kaina 180 € + PVM .

2018-03-15, versija 4.12.20180315,11:59
* Gamybos modulio patobulinimas: klasfikatoriuje, įvedant gaminio sudėtį, galima parinkti žaliavą pagal pavadinimą.

2018-03-14, versija 4.12.20180314,16:29
* Ilgalaikio turto apyvartos ataskaitoje - stulpelis "-Likut.pab.-Likvidac.", kuriame galime matyti per daug nudevėtas ilgalaikio turto sumas.
* Pakeista darbuotojų priėmimo į darbą / atleidimo iš darbo įvykių logika.
Priimti ir atleisti galima tą pačią dieną, o atleidus vėl priimti galima ne anksčiau kaip sekančią dieną.

2018-03-01, versija 4.12.20180301,10:48
Bankų sąraše - darbinė užduotis bankų sąrašo atnaujinimui.

2018-02-22, versija 4.12.20180222,12:23
* Vertybių peržiūroje - nustatyto laikotarpio filtro mygtukas. Naudingas, kai reikia pamatyti vienos vertybės nustatyto laikotarpio visas pajamas ir išlaidas.

2018-02-21
* Išleista programos "DB Apskaita" 4.12 versija.

2018-02-15, versija 4.11.20180215,11:29
* Naujas tabelių žymėjimas - DT 'Darbas poilsio arba šventinę naktį', naujas 1131 P/A tipas.

2018-02-07, versija 4.11.20180207,15:22
* Personalo ataskaitoje - naujas stulpelis, rodantis darbuotojų terminuotų sutarčių galiojimo datas.
* SoDros grindų informavimo sistema papildyta anksčiau neįvertintomis sumomis iš atostogų fondo.

2018-01-25, versija 4.11.20180125,12:26
Naujos VMI deklaracijų formos GPM313 užpildymo galimybė. Formą GPM313 nuo 2018 metų teiksime vietoj formos FR0572 (galiojo iki 2017-12-31).

2018-01-23, versija 4.11.20180123,9:47
* Terminuotų sutarčių pokyčių registracijos galimybė. Personalo įsakymų mokesčių lentelėje, bet kuriam momentui galima pakeisti darbo sutarties būvį terminuota/pastovi:
Pakeitus darbo sutarties būvį, pasikeičia mokesčių tarifas, ir galima pateikti pakitųsį mokesčių tarifą atitinkančias 1-SD ir 2-SD bei SAM formas.
* Individualiems grafikams galima įvesti ne tik darbo laiką, bet ir suderintus neatvykimus (A, MA, NA, TA, PV, KR...).
Taigi, darbo užmokesčio priskaitymui įvertinamas visas bet kokių žymėjimų grafiko laikas, išskyrus poilsio (P) ir švenčių (S) laiką.

2018-01-11, versija 4.11.20180111,8:28
* Nauja terminuotų darbo sutarčių darbdavio SD mokesčių skaičiavimo sistema, kai terminuota sutartis mėnesio viduryje tampa pastovia.
* Pertvarkytas atostogų dienų perkėlimas iš praeitų metų, kad įvertintų buvusių pakeitimų matavimo vienetus (d.d ar K.d).
Perkeliant, taip pat įvertinami atvejai, jei senesnių metų likučiai buvo neigiami, arba tai susidarė dėl korekcijos.
Šie neigiami kiekiai perkeliami į vėlesnius metus.
* Atnaujintame programos "DB Apskaita" atostogų modulyje galima atlikti atostogų apskaitos metodo keitimą
bei atostogų likučių perskaičiavimą iš K.d į d.d bet kurio ketvirčio pirmos dienos pradžiai.

* Dokumentų languose, paspaudus mygtuko "Ctrl+L Nuoroda" pasirinkimą žemyn, galima pasirinkti peršokimą į atitinkamų atskaitingų sąrašą
( iš Organizacijų, Padalinių arba Objektų sąrašo). Tokiu būdu galima labai greitai surasti, pakeisti arba papildyti atskaitingo reikalingą informaciją.
* Paspaudus mygtuko "Ctrl+L Nuoroda" pasirinkimą žemyn, galima pasirinkti peršokimą į Siuntėjo arba Gavėjo dokumentų langus (pajamas arba išlaidas).

2018-01-04, versija 4.11.20180104,11:54
* Nuo 2018-01-01 įsigaliojo 400 eurų MMA.
* Programoje įdiegta 2018 metų NPD skaičiavimo formulė: 380 - (suma - 400) * 0.5 .
* Sąrašai > Atlyginimų > Parametrai > Formulės: vizuali informacija apie taikyto NPD apskaičiavimo formules 2008-2018 m. laikotarpiais.
* Nuo 2018 metų nebebus taikomas PNPD. PNPD lentelės dar nepanaikintos, nes gal dar kurį laiką kam nors reikės skaičiuoti GPM su PNPD už 2017 ar ankstesnius metus.
Tačiau įsakymuose priskirtos PNPD reikšmės nebebus naudojamos GPM skaičiavimuose už 2018 ir vėlesnius metus.

* Darbdavio tarifo formulė papildyta SoDros 2018-01-03 išleistu pakeitimu dėl terminuotų sutarčių (sumažėjo 0.2%).

A P D A I R U M A S
Apdairumo principas reikalauja, kad buhalteriai labai atsargiai vertintų visus įmonės veiklos rezultatus.
Apskaitydami turtą ir ruošdami atskaitomybes, buhalteriai turi stengtis numatyti
visus galimus apskaitinius neatitikimus, ir juos registruoti atitinkamuose registruose.

PROGRAMOS "DB APSKAITA" AKTUALIJŲ ARCHYVINIS PUSLAPIS

Tiek naujienų. Grįžti į puslapio viršų