top of page
ukiu_fonas.jpg


ŪKININKAMS SVARBI INFORMACIJA IR NAUJIENOS

2024-01-29

Periodinėse ataskaitose paruošta eksperimentinė Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (aiškinamojo rašto priedas).

2024-01-22

* Kad ataskaitos "nepamestų" paveiksliukų, tai ataskaitų piešinukų failai pakeisti iš *.jpg į *.svg formatą.

Šis esminis pakeitimas suteiks galimybę taupiai naudoti kompiuterių resursus, suteiks programai daugiau stabilumo.
* Pakeista Dokumentų žurnalo logika, kai Pirkimo PVM savo reikmėms yra 100%.
* Papildyta deklaracijos FR0600 užduotis, kad į pirkimo PVM būtų įtrauktos korespondencijos D2441 K440 .

* Nauja kitų dokumentų Darbinė užduotis "Ūkininko įnašai". Ji skirta formuoti daugybinius dvejybinius įrašus,

pvz. žemės vertės didinimui atskiriems žemės sklypų plotams.

 

2024-01-19

* Sąskaitų plane papildoma korespondencija D421 K208 , avansinis mokėjimas organizacijai - lizingo tarpininkui.
* Suprogramuoti nauji sintetinės analizės papildomi grupavimai pagal "Atskaitingus/Dokumentus" ir "Koresp.sąskaitos/Atskaitingus",
    pašalinti seniau nustatyti analogiški šių grupavimų nustatymai.
* Piniginių lėšų išlaidų DokRūšis Banko palūkanų sąnaudos (651) susieta su dokumento Paskirtimi (kokiam bankui priskirtos palūkanos).

2024-01-08

* Nebaigtos gamybos Objektų sąrašas papildytas 2020 Ž. daugiamečių žolių NG objektu.
 

2023-10-31

Įdiegta nauja galimybė panaudoti ekologiškos produkcijos buhalterines sąskaitas. Paruošta speciali metodika.

Nuo šiol vienu metu bus galima naudoti įprastinės produkcijos buhalterines sąskaitas ir ekologiškos produkcijos buhalterines sąskaitas.

2023-09-01

Darbinė užduotis Kitų dokumentų lange Pajų vertės padidėjimas pakeista kad būtų tik neapmokestinamos pajamoms.
Tokį sprendimą priėmė VMI prie apskrito stalo su pajų kooperatyvų atstovais.

Pagal šį sprendimą pakeista Piniginių lėšų dokumentų Pajamų lango Darbinė užduotis Gauti dividendai.

Vykdant šią Darbinę užduotį, programa paklaus vartotojo: Ar tai GPM apmokestinami dividendai ?

Atsakius "Taip", programa įregistruos Kitas finansines pajamas 554, kurios  yra apmokestinamos GPM.

Atsakius "Ne", programa įregistruos Neįprastines pajamas 543, kurios  yra neapmokestinamos GPM.

2023-08-09

Perdaryta Mat. Vertybių Darbinė užduotis Savo reikmėms taip, kad būtų ne proc. o konkreti suma be PVM savo reikmėms.

 

2023-07-26

* Atsisakyta visų tranzitinių sąskaitų ZU61, ZU62, ZU56 (tikėtina, kad nebeprireiks, buvo skirta seniems klientams).
  Katriems (katroms) iškils problemų iš gilios praeities, tai tuos teks archyvuoti.
* Suderintas dok. žurnalo registras taip, kad įvertintų kompensuojamas sąnaudas su minuso ženklu.
Anksčiau kompensavimo sumą dokumentų žurnale išminusuodavo iš sumos be PVM, ko neturėjo būti...
PASTABA: Dėl to pakeista "DB Apskaita" dok. žurnalo pildymo logika. Galioja nuo 4.23 versijos.
* Nurašymų pritaikymas Kitai gyvulininkystei, kad pačio nurašymo dokumento sudėtyje būtų galima užpajamuoti
pvz. užpajamuoti Bičių šeimas nurašant Spiečius arba užpajamuoti Žuvis nurašant Mailių.
Tam tikslui turi būti pajamavimo gavėjo Objekto požymio 2-sis simbolis "U",
pvz. kai Žuvininkystės GU , tai reiškia G - gyvulininkystė, o U - užauginimas;
pvz. kai Savos produkcijos perdirbimo KU , tai reiškia K - kita veikla, o U - užbaigimas(perdirbimas);

 

2023-07-24

Įvesta neatskaitomų PVM sąnaudų sąskaita Nr. 63081, analogiška VAS. Atskaitingas - VMI, kontavimai - rankiniu būdu.

 

2023-07-13

Iš esmės patobulintos tabelių ataskaitų formos naudojant padidintos rezoliucijos *.jpg vietoj *.emf formatų, kurių nebeliks Windows.

2023-06-16

* Objektų sąrašas papildytas nauju Objektu - 2023 Bičių įveisimas (spiečiai). Nurašymo užduotyje įterptas bičių šeimų pajamavimo elementas, kad būtų galima sukeitus siuntėją ir gavėją užpajamuoti su minuso ženklu spiečių, ir kitoje eilutėje užpajamuoti bičių šeimą.
Toks "makaronas" padarytas tam, kad įprastinė perkainavimo užduotis įvertina tik Debetus (išlaidose šiai užduočiai negalioja pervedimai).
Nelegalios NMA PNA patobulinimas, kad dėl VMI keliamų sąlygų tiktų ir NMA.

2023-06-15 :  Kitų dokumentų Dok. Rūšis Savoms reikmėms, % papildyta paklausimu, ar yra kompensuojamų sumų.

Pvz. el. energijos sąnaudoms kompensuoti.
* Augalininkystės pardavimai suderinti su RAIDINĖMIS nomenklatūrinėmis grupėmis (ekskliuzyviams klientams), tiems atvejams,

kai klasifikatoriaus kodai prasideda raidėmis.

 

2023-06-09

Pataisymai sąsk. Nr. 503, 5031 NMA pažymos 1 priedui, ir patikslinti pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų rekvizitai.

 

2023-05-05

Tam, kad būtų galimybė PŽŪMĮ 2023-04-04 Nr. 3D-215 ŽŪ pajamų deklaravimo NMA pažymoms (3 priedui) užpildyti,
įvestas perdirbtos produkcijos perdirbimo papildomų stulpelių požymis klasifikatoriuje "Perdirbta", o tokiai produkcijai pajamos

bus registruojamos 5031 sąskaitoje. Bendro žurnalo F4 Darbinės užpildo šią sąskaitą pagal nusitatytą šabloną.

 

2023-04-28

Pagal ŽŪMĮ 2023-04-04 Nr. 3D-215 paruoštos ŽŪ pajamų deklaravimo NMA pažymos: 1 priedas, 2 priedas ir testuojamas 3 priedas.

 

2023-04-20

Sudaryta galimybė įgyvendinti prieštaringus VMI išaiškinimus, kad būtų galima koreguoti praeitų laikotarpių pajamas,
sureaguojant į kituose dokumentuose suprogramuotą papildomą stulpelį "Pajamų data". Šį reikalavimą bus galima vykdyti ir tokiu atveju,
jei koks nors ŽŪ koncernas nelegaliai išrašys ne kreditinę PVM s-f, o paprastą PVM s-f, tokiu būdu neteisėtai koreguodamas praeities pardavimų kainas. Tai padaryta tik tam, kad atitiktų VMI i.SAF kryžminis sutikrinimas.

 

2023-04-12 - darbinių užduočių - naujienų komplektas yra susietas su atnaujintu ūkininkams skirtų ataskaitų komplektu:
1) nauja Darbo sutarties forma *.RTF formatu;
2) formos 1A-35 redakcija LR SADM 2023-04-05 Nr. A1-228.

2023-03-23

Kreditinių PVM s-f kitų Dok. Rūšių variantai, kai pardavimo pajamos priskiriamos praeitiems metams.
Programa sureaguoja į kitų dok. papildomą stulpelį "Pajamų data". Ateityje šio stulpelio pavadinimą galėsime pavadinti universaliai.

 

2023-03-16 patobulinimas:

IT kontrolė veikia tik tada, kai Apie Įmone 405 yra įrašyta netuščia reikšmė Pastaba: ūkių ataskaitos jau yra  be *.emf formatų.

2023-03-14

Savikainos perskaičiavimo kontrolė ir 5-6 kl. uždarymo kontrolė, jei yra neapskaičiuotas IT nusidėvėjimas.

2023-02-21

Sąskaitų plane įvestos sąskaitos 021 ir 041. Inventoriaus eksploatacija nebalansinėje sąskaitoje Nr.021.

2023-02-20

Savikainų perkainavimo užduotyje įvertintas gyvulių kaip ilgalaikio turto sąsk. Nr. 172 nurašymo perdirbimui perkainavimas.

2023-02-10

Dar kartą patobulintas Dok. Rūšių piniginių lėšų priskyrimo Objektams mechanizmas.

2023-02-06

* LASŽŪA ir ŽŪ ministerijos metodologų sprendimu pajų padidinimui D161 nustatoma K552 korespondencija.
Įvestos sąsk. Nr. 16 ir 26 investicijų kontavimo darbinės užduotys.
* Patikslinta kuro Kvito įvedant per kitus dokumentus darbinė užduotis, kai perka ne PVM mokėtojas.

2023-01-04

Patikslintos Pirkimo su PVM ir Kvito mat. vertybių  darbinės užduotys, kai per kasą perka NE PVM mokėtojas.

2022-11-29

Pataisyta sintaksės klaida mat. vertybių Dok. Rūšyje Vertės didinimas [ klausimas, kodėl užduoties nenaudojo iki šiol? ];
Dok. Rūšis  Produkcijos grąžinimas - KREDITINĖ PVM s-f papildyta eilute grąžinamai pakuotei su savikaina.

 

2022-11-28

* 5-6 kl. uždarymo užduotis išmaniai iškelia (uždaro) praeitų metų nuostolius tokia suma,

kuri yra ne didesnė kaip ataskaitinių metų pelnas;
* Pelno prieš apmokestinimą GPM311 ataskaitoje /periodinėse/ įvertinama praeitų metų nuostolio suma;
* Suprogramuota gyvulių pervedimo revoliucinė darbinė užduotis momentinių likučių lange.

Gyvulio klasifikatoriaus NUMERIS pervedamas į klasifikatoriaus S.NUMERĮ (susijusį numerį).

 

2022-11-18

Įvestos naujos ūkininkų VSD ir PSD 2023 m. formulės.

 

2022-10-07

Papildymai importo iš SEPA užduotyje, kad atpažintų DU išmokėjimo dok. rūšį.

 

2022-09-20

Pakeitimai dėl pardavimų medienos ir miško (panaikintas PVMĮ 96 str. kontavimas).

2022-09-01

Pakeistos kompensacinio tarifo kontavimo užduotys, pakeista Objekto Kompensacinis tarifas sąskaita į 543 - neįprastinės pajamos.

 

2022-08-12

* Pakeista darbo sutarties forma  LR SADM 2022 m. liepos 29 d. Nr. A1-508,
* Įvestas ūkininkų SoDros VSD ir PSD vieningas įmokų kodas 444.

bottom of page